Algemene voorwaarden

Sense for Learning

 • Een klant is een ieder die een afspraak heeft gemaakt met Sense for Learning voor een les, cursus of training. Onder klanten worden tevens scholen verstaan die een overeenkomst sluiten met Sense for Learning voor het volgen van (na-) scholing
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren afgezegd worden; dit mag per sms/mail/voicemail of telefoon. Uiteraard zijn er soms onvoorziene omstandigheden. Mocht er een keer een afspraak vergeten worden of te laat afgemeld worden, dan zal dit de eerste keer niet in rekening worden gebracht. De daarop volgende keer wordt het normale tarief berekend
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen

   

Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Sense for Learning zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is
 • Sense for Learning kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
 • Alle producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt

   

Aansprakelijkheid en facturen

 • Sense for Learning is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht
 • Facturen worden te naam gesteld op basis van gegevens conform persoonlijke opgave van de klant. Cursusmateriaal en voorlichting over bijeenkomsten wordt naar hetzelfde adres gezonden als het factuuradres en facturen worden overwegend per email verzonden
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het Sense for Learning vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met begrip van de buitengerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van euro 50,– alles exclusief omzetbelasting
 • Alle openstaande vorderingen zullen worden overhandigd aan onze incassodienst
 • Sense for Learning en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar. Gegevens en informatie mogen  slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst

   

Overeenkomst

 • Sense for Learning is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de Sense for Learning website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen
 • De tussen Sense for Learning en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sense for Learning
 • Praktijk Sense for Learning is ingeschreven in het handelsregister onder KvKnummer: 24456866